انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: محمدهادی موحدنژاد
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
سطح تحصیلات: دکترا

عضو هیات علمی دانشگاه

تخصص: تکنولوژی پس از برداشت 

 


برگشت به عقب