اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن

تاریخ/زمان انتشار: ۱۳۹۹-۰۶-۲۷ ۲۱:۰۷:۱۳

 

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

 فصل اول- کلیات و اهداف
ماده ۱: به منظور کسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده
۲: انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده
۳: مرکز انجمن شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره: هیات مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصل انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برسد.
ماده
۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

فصل دوم-وظایف و فعالیت‌ها:
ماده
۵: به منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
۵-۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون سرو کار دارند.
۵-۲- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
۵-۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
۵-۴- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
۵-۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت
۶-۱- عضویت پیوسته:
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی یا مکانیزاسیون یا مهندسی زراعی (گرایش ماشینهای کشاورزی) و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن در‌آیند.
۶-۲- عضویت وابسته:
افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن در‌آیند.
الف- کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت
۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۶-۱ شاغل باشند.
۶-۳- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مهندسی ماشینهای کشاورزی یا مکانیک ماشینهای کشاورزی یا مکانیزاسیون به تحصیل اشتغال دارند.
۶-۴- عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون یا مهندسی زراعی (گرایش ماشینهای کشاورزی) حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.
۶-۵- اعضای موسساتی (حقوقی):
سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره
۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۶-۱ می‌باشند با تصویت هیات مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره
۲: اعضای موسساتی که به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
ماده
۷: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره
۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره
۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده
۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۸-۱- استعفای کتبی
۸-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره
۱: تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

 

فصل چهارم: ارکان انجمن
ماده
۹: ارکان اصلی عبارتند از:
الف) مجمع عمومی ب) هیات مدیره ج) بازرس
الف: مجمع عمومی
ماده
۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
۱۰-۱- مجمع عمومی عادی، سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
۱۰-۲- در صورتیکه در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
۱۰-۳- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیات یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
تبصره
۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی است یا آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره
۲: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیما اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نماید.
تبصره
۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.
ماده
۱۱: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:
۱۱-۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
۱۱-۲- تصویب خط‌مشی انجمن
۱۱-۳- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس
۱۱-۴- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۱۱-۵- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۱۱-۶- عزل هیات مدیره و بازرس
۱۱-۷- تصویب انحلال انجمن
۱۱-۸- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌حساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
تبصره
۱: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود
تبصره
۲: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره
۳: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
تبصره
۴: مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در مواد بندهای ۱۱-۵ و ۱۱-۶ و ۱۱-۷ تشکیل می شود.
ب) هیات مدیره
ماده
۱۲: هیات مدیره انجمن مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد. که هر ۲ سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
۱۲-۱- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از ۳ دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.
۱۲-۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
۱۲-۳- هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نمایند.
۱۲-۴- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و رئیس امور اداری و مالی همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا معاون انجمن معتبر است.
۱۲-۵- هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز، هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.
۱۲-۶- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۱۲-۷- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می‌شود.
۱۲-۸- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایت خواهد بود.
۱۲-۹- در صورت استعفا، برکناری، یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی‌البدلی که آرای بیشتری در انتخابات مجمع عمومی کسب نموده است برای مدت باقی‌مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
۱۲-۱۰- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.
۱۲-۱۱- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده
۱۳: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱۳-۱- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
۱۳-۲- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
۱۳-۳- هیات مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غیر‌منقول و بدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
۱۳-۴- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
۱۳-۵- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورت‌حساب درآمد‌ها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
۱۳-۶- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیلی و حق وکیل غیر.
۱۳-۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
۱۳-۸- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن.
۱۳-۹- جلب هدایا و کمکهای مالی.
۱۳-۱۰- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.
۱۳-۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۳-۱۲- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
ج: بازرس
ماده
۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نمایند.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
ماده
۱۵: وظایف بازرس به شرح زیر است.
۱۵-۱- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
۱۵-۲- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
۱۵-۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
تبصره: لازم است کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی بدون قید و شرط از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

 

فصل پنجم- گروههای علمی انجمن
ماده
۱۶: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازد.
۱) گروههای تخصصی
۲) کمیته آموزش و پژوهش
۳) کمیته انتشارات
۴) کمیته آمار و اطلاعات
۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی
۶) کمیته گردهمایی‌های علمی
۱۶-۱- تهیه و تصویب آیین‌نامه تشکیل گروهها و کمیته‌ها با انجمن است.

 

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه
ماده
۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱۷-۱- حق عضویت اعضا
۱۷-۲- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
۱۷-۳- دریافت هدایا و کمکها
۱۷-۴- کلیه مواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.
ماده
۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌شود.
ماده
۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.
ماده
۲۰: هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معامله با موسسه نمایند.
ماده
۲۱: کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت‌‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده
۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.
ماده
۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی، کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۵/۹/۷۷ هیات موسس انجمن به تصویب رسید.


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: