مدیران و پرسنل

مدیران و پرسنل

تاریخ/زمان انتشار: ۱۳۹۹-۰۷-۰۱ ۱۸:۱۱:۱۷

دکتر حسن ذکی دیزجی

رييس هیئت مديره  و عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر داریوش زارع

نايب رييس هيات مديره و عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس امیر بهادر ولی خانی 

خزانه دار انجمن و عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر الیاس دهقان

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس محمد علی هرمزی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر مازیار فیض اله زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر احمد بناکار

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر سید مجتبی فارغ

بازرس انجمن

دکتر محمد هادی موحد نژاد
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر مصطفی کیانی ده کیانی
عضو علی البدل هیئت مدیره

  

 

 

 

دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی
عضو علی البدل بازرس انجمن

خانم مهندس زلیخا جمال پور

کارشناش دبیرخانه

 
 
 


 

 

 

 


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: