کنگره

کنگره

تاریخ/زمان انتشار: ۱۳۹۹-۰۷-۰۱ ۱۸:۳۷:۴۶

تاريخچه کنگرهها و همایشهای  برگزار شده توسط انجمن
کنگره های ملی:

اين محفل علمي، بزرگترين گردهمايي متخصصين اين رشته در سطح کشور مي‌‏باشد که از کنگره ششم به بعد به صورت سالانه برگزار مي‌شود. برگزاري کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین‌هاي کشاورزي) و مکانیزاسیون ایران تاکنون به عنوان تجلیگاه ارائه آخرین یافته‌هاي علمی و پژوهشی در این حوزه، عرصه بی بدیل جهت تبادل تجربیات علمی و کاربردي اساتید، پژوهشگران و دانشجویان بوده است. از آنجا که نقش بکارگیري ماشین در عرصه کشاورزي و اهمیت توسعه بخش کشاورزي و صنایع وابسته به آن با هدف افزایش بهره‌وري تولید، خودکفایی و رسیدن به توسعه پایدار براي کلیه فعالان این بخش مبرهن است، این کنگره در ارتقاي جایگاه مهندسی ماشین‌هاي کشاورزي، مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی و ماشینهای صنایع غذایی اهمیت ویژه‌اي دارد. فرصت برگزاري دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران موقعیت مغتنمی است تا تمامی عزیزانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، ماحصل تلاش‌هاي خود را در گرهمایی فاخر و ارزشمند به معرض تماشاي ذهن‌هاي مشتاق و جویاي دانستن و آموختن بگذارند و در این نشست علمی به گفتگو و بحث و تبادل نظر بپردازند.

 

ردیف

کنگره ملی

تاریخ

مکان

1

اولین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

1379

مرکز آموزش کشاورزی وزارت کشاورزی کرج

2

دومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

1381

دانشگاه تهران

3

سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

1383

دانشگاه باهنر کرمان

4

چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

1385

دانشگاه تبریز

5

پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

1387

دانشگاه فردوسی مشهد

6

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

1389

دانشگاه تهران

7

هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

1391

دانشگاه شیراز

8

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

1392

دانشگاه فردوسی مشهد

9

نهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران

1394

دانشگاه تهران

10

دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران

1395

دانشگاه فردوسی مشهد

11

یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

1397

دانشگاه همدان

12

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

1398

دانشگاه شهید چمران اهواز

13

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

1400

دانشگاه تربیت مدرس تهران

14

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

1401

دانشگاه رازی

15

 پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون 

1402

دانشگاه تهران، کرج

 

ردیف

کنفرانس دانشجویی

تاریخ

مکان

1

اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

1382

دانشگاه ارومیه

2

دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

1384

دانشگاه تهران

3

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

1386

دانشگاه شیراز


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: