انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: سید مهدی نصیری
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: دکتری

https://agri.shirazu.ac.ir/~mnasiri


برگشت به عقب