انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: هومن شریف نسب
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: دکتری

دکتر هومن شریف نسب

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

رئیس گروه فنی مهندسی - دفتر خدمات فنی پشتیبانی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


برگشت به عقب