انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: آیت خزائی فر
رشته تحصیلی: بیوسیستم
سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب