انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: حسن ذکی دیزجی
رشته تحصیلی: مکانیک بیوسیستم
سطح تحصیلات: دکتری

عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 1390- 1393
مدیرگروه مهندسی بیوسیستم دادنشگاه شهید چمران اهواز. 1394-1396
رئیس هیات مدیره انجمن 1398- تاکنون


برگشت به عقب