انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: اسیه دوستی
رشته تحصیلی: مکانیک بیوس
سطح تحصیلات: دکترا

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب