انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: جوادنورعالی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی
سطح تحصیلات: دانشجوی کارشناسی

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب