انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: حمید قاسم خانی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: دکتری

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب