انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: محمدرضامقیمی
رشته تحصیلی: ندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب