انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: بهنام سپهر
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب