انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: الیاس دهقان
رشته تحصیلی: مکانیزاسیون کشاورزی
سطح تحصیلات: دکتری

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب