انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: داریوش زارع
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: دکتری

دکتر زارع پس از اخذ مدرک دکتری موفق به پذیرش در دوره پسا دکتری در بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه کوینزلند جنوبی استرالیا شدند. در این دوره ایشان موفق به تدوین نرم افزار شبیه ساز تعیین مناسب ترین زمان برداشت گندم در مناطق مختلف استرالیا با توجه به شرایط آب و هوای استرالیا گردیدند  

در تابستان 1398 ایشان فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خود را دربخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه مانیتوبا کانادا گذراندند و در قالب پروژه تحقیقاتی مشترک با استاد برجسته و معاون پژوهشی دانشگاه مانیتوبا (دکتر جایاس) موفق به تدوین مدل عمومی بدون بعد برای خشک کن های بستر عمیق دانه  شدند

در تابستان 1392 ایشان به عنوان استاد مدعو در بخش مهندسی زراعی و بیولوژی دانشگاه پردو آمریکا دعوت شدند و سمیناری را در زمینه فناوری های نوین پس از برداشت ارایه نمودند

همچنین ایشان از طرف دانشگاه شیراز بین سال های 1397 تا 1398 به فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی در دانشگاه استرالیای جنوبی استرالیا اعزام شدند. موضوع تحقیقاتی ایشان کاربرد روش آنالیز ابعادی در مدل سازی پر کردن سیلو غلات بود

مدارج علمی

 استاد بخش مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز، 1398 تا کنون

 دانشیار بخش مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز، 1391تا 1398

 استادیار بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز 1391-1386

دکتری رشته مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،1385-1381

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، 1381-1379

کارشناسی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، 1379-1375


برگشت به عقب