انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: آریان رضایی کوشک دالخونی
رشته تحصیلی: مکانیک بیوسیستم
سطح تحصیلات: دانشجوی کارشناسی

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب