انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: غزل مهراد
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی صنایع غذایی
سطح تحصیلات: دکتری

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب