انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: محمد طهماسبی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری

این کاربر هنوز رزومه خود را تکمیل نکرده است
برگشت به عقب