انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: سودابه فتاحی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت کشاورزی
سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری

دانشجوی دکتری رشته مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت دانشگاه ارومیه .  


برگشت به عقب