انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

نام: علی اصغری
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
سطح تحصیلات: دکتری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


برگشت به عقب