وب‌نشست تخصصی انجمن با عنوان استفاده از ضایعات کشاورزی، محصولات جانبی و پسماندهای کارخانه‌های موادغذایی برای توسعه‌ی محصولات جدید

وب‌نشست تخصصی انجمن با عنوان استفاده از ضایعات کشاورزی، محصولات جانبی و پسماندهای کارخانه‌های موادغذایی برای توسعه‌ی محصولات جدید

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۶-۱۳ ۲۱:۳۴:۴۰

وب‌نشست استفاده از ضایعات کشاورزی، محصولات جانبی و پسماندهای کارخانه‌های موادغذایی برای توسعه‌ی محصولات جدید" برگزار شد.

وب‌نشست آموزشی مجازی نارین صنعت دز با همکاری اداره کل استاندارد خوزستان و انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز در روز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ ساعت ۱۵ تا ۱۹  از طریق برنامه‌ اسکای‌روم برگزار شد.  مخاطبین این دوره آموزشی بیشتر فعالان حوزه صنعت غذا و کشاورزی و دانشجویان و اساتید است. هدف این دوره آموزشی انتقال تجربه صنعتی در حوزه ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی برای توسعه محصولات جدید است. لذا محورهای این وب‌نشست عبارت بود از:

■ مدیریت ضایعات در کشاورزی و تولید محصولات جانبی ■ میزان ضایعات در جریان فرایند تولید ■ چالش های صنایع غذایی و ضایعات مح صوالت جانبی ■ بررسی ضایعات مواد غذایی و راه کارهای موجه با آن در صنایع ■ترکیبات ارزشمند موجود در ضایعات غذایی ■ ایجاد ارزش افزوده در ضایعات و محصوالت جانبی کارخانجات مواد غذایی با تمرکز بر الکتیک اسید

ارائه دهندگان وب‌نشست، سرکار خانم دکتر اعظم اعرابی جشوقانی، عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه شهرضا و مشاور صنایع غذایی و سرکار خانم دکتر سپیده هارونی، دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم بودند.

 اعضای پنل این وب‌نشست جناب آقای دکتر حسن ذکی دیزجی، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران و دانشیار گروه بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز و جناب آقای دکتر محمدهادی موحدنژاد، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران و استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه صنعتی شاهرود بودند. 

گواهی حضور در این وب نشست مورد تایید اداره استاندارد معاونت غذا و دارو بوده و با 4 امتیاز بازآموزی می باشد.


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: