مدیریت صحیح و پایدار منابع آب مهمترین روش مقابله با بحران کم آبی است

مدیریت آب و بهبود تولید؛ چشم انداز توسعه نیشکر

مدیریت صحیح و پایدار منابع آب مهمترین روش مقابله با بحران کم آبی است

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۸-۱۰ ۲۰:۴۰:۵۱

با توجه به اینکه یکی از چالش های مهم کشور طی ۲ دهه گذشته معضل خشکسالی بود ، نگاه ویژه‌ی صنعت نیشکر نسبت به جایگزینی ارقام نیشکر با توجه به شرایط آب وهوایی یکی از مهمترین سیاست های راهبردی در راستای تحقق کشاورزی پایدار و معرفی خوزستان به عنوان قطب بزرگ نیشکر بوده است .

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران گفت : با توجه به کمبود شدید منابع آب و گسترش غیریکنواخت مکانی و زمانی آن در کشور، استفاده بهینه از منابع آب مستلزم صرف هزینه های سنگین و برنامه ریزی دقیق است .

دکتر حسن ذکی دیزجی ، یکی از شیوه های اصلی برای مواجهه با چالش جدی کمبود منابع آب در استان خوزستان و به تبع آن در شرکتهای کشت و صنعت نیشکر را ، تمرکز بر مدیریت صحیح و پایدار منابع آب و شیوه های مرتبط با آن بیان می کند .

وی خاطر نشان می کند : بر اساس آمار منتشره وزارت نیرو، بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب در کشور ایران محسوب می شود اما در کشورهای صنعتی و پیشرفته بخش صنعت بزرگترین مصرف کننده منابع آب است.

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز به نتایج تحقیقات شاخص های بهره وری آب برای واریته های تجاری نیشکر درکشور برزیل و پاکستان اشاره کرده و می گوید : مقدار بهره وری آب برای واریته های تجاری مختلف نیشکر در کشور برزیل از ۱/۶۸ تا ۲/۲۲ کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بوده و در کشور پاکستان  مقدار این شاخص برای نیشکر و چغندرقند به ترتیب ۸/۱۷ و ۱۳/۹۸ کیلوگرم بر مترمکعب بیان شده است .

دکتر ذکی دیزجی اظهار می کند : بهره وری فیزیکی آب در محصول نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر در سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ،برابر با ۱/۶ کیلوگرم بر مترمکعب بود . بنابراین با لحاظ کردن آمار سطح زیرکشت محصولات زراعی انتخابی در مناطق مختلف و ارقام متوسط بهره وری مصرف آب، متوسط وزنی شاخص بهره وری مصرف آب کشور۱/۳۸کیلوگرم بر مترمکعب آب محاسبه گردید.

وی ، با بیان اینکه ممکن است پارامترهای مؤثر بر شاخص بهره وری آب در سطح مزرعه بیش از ۴۰ پارامتر باشد تصریح می کند : بر اساس مطالعات انجام شده ، عوامل تأثیرگذار بر بهره وری آب در بخش کشاورزی به نوع محصول، مصرف آب، تکنولوژی آبیاری، رقم گیاه، فاکتورهای اقتصادی و فاکتورهای خاک بستگی دارند.

دکتر ذکی دیزجی خاطر نشان می کند : بر اساس پژوهش هایی که به منظور عارضه یابی و اولویت بندی عوامل اجرایی و مدیریتی مؤثر بر بهره وری آب در تولید نیشکر و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش آن انجام یافته مشخص شد واریته یا همان رقم اثر کمتری در بهره وری آب در تولید نیشکر داشته است.

وی می افزاید : بر اساس نتایج تحقیقات، پارامتر کمیت و کیفیت آب آبیاری مهمترین عامل در بهره وری مصرف آب در تولید نیشکر است. پس از آن ،متغیرهای آب و هوایی، شرایط گیاه، عوامل مدیریتی و اجرایی و در نهایت شرایط خاک به ترتیب تأثیرگذارترین عوامل بر بهره وری مصرف آب در تولید نیشکر می باشند.بنابراین نوع رقم اثر ناچیزی در بهره وری آب در تولید محصول نیشکر دارد.


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: