مجمع عمومی سالیانه انجمن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزوسیون ایران به شماره ثبت 12572

بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) که به صورت مجازی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ تشکیل می شود حضور یابند. محور های اصلی مجمع به شرح زیر می باشد:

 استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

 بررسی و اصلاح اساسنامه انجمن

 طرح و تصویب مبلغ حق عضویت اعضا

 انتخاب بازرس

 تصویب تراز مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و بودجه پیشنهادی برای سال آتی

 تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های انجمن

 سایر موارد

لینک برگزاری مجمع در پلت فرم آدوب کانکت:http://meeting.scu.ac.ir/isamme

 

هیات مدیره

انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران 


برگشت به عقب