دومین نشست علمی کشاورزی دقیق دانشگاه تبریز

دومین نشست علمی کشاورزی دقیق در ۱4 ام تیرماه در گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز

دومین نشست علمی کشاورزی دقیق دانشگاه تبریز

تاریخ/زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۴-۱۳ ۱۹:۵۳:۲۸

لينك مستقيم ورود به جلسه https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/phdadmin


برگشت به عقب

به این محتوا نظر دهید: