کرج، صندوق پستی 4111، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دفتر انجمن علمی

تلفن: 32801011-026

دورنگار: 32808138-026

پست الکترونیک: info@isamem.ir

وب: www.isamem.ir